Contact | Nieuws
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker Print pagina Increase Decrease text size 
 

Wet- en regelgeving

ToegankelijkOverbetuwe
Wet- en regelgeving
Per Kern
Toegankelijke Natuur
Vervoer

Wet- en regelgeving: Toegankelijkheid is de norm

Gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten

Er is een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De verplichting is ingegaan per 1 januari 2017. 

In de Verenigde Naties (VN) werken landen wereldwijd samen en leggen ze regels vast in verdragen, zoals het VN verdrag. In dit verdrag staat dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen: mensen zijn allemaal verschillend en toch gelijkwaardig.  

Een aantal zaken met betrekking tot toegankelijkheid is in wet- en regelgeving vastgelegd. Dat betreft regelgeving vooraf: eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld een gebouw of de openbare ruimte. Maar er is ook regelgeving achteraf: wat gebeurt er wanneer iemand in een niet of slecht toegankelijke situatie belandt?
Onder wet- en regelgeving 'vooraf' vallen de onderdelen uit het Bouwbesluit, die over toegankelijkheid gaan en de norm ‘NEN 1814’.
Onder 'achteraf' vallen de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of chronische ziekte en de algemene en specifieke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek.

Het Bouwbesluit stelt twee soorten eisen aan nieuwe (en ingrijpend te verbouwen) gebouwen: (1) functionele eisen en (2) prestatie-eisen.
•    Een functionele eis is een algemene formulering, bijvoorbeeld: 'Een te bouwen bouwwerk is zodanig, dat het bouwwerk door rolstoelgebruikers kan worden binnengegaan.' Deze functionele eis geldt onder andere voor nieuwe woongebouwen.
•    Een prestatie-eis is een uitwerking van de functionele eis. Er staat in wat een bouwbedrijf moet doen om ervoor te zorgen dat er aan de functionele eis voldaan wordt. Voor woningen in een woongebouw geldt bijvoorbeeld in het kader van de bovenstaande functionele eis de volgende prestatie-eis: het bouwbedrijf moet minstens één buitendeur van een woning voorzien van een drempel die niet hoger is dan twee centimeter.

Eisen voor toegankelijkheid zijn verder vastgelegd in de Nederlandse norm NEN 1814: Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen. Deze norm geeft eisen voor algemeen toepasbare toegankelijkheidsprestaties om te voorzien in de toegankelijkheidsbehoefte van mensen, met al dan niet persoonsgebonden hulpmiddelen zoals een rolstoel of taststok, maar bijvoorbeeld ook een kinderwagen of een koffer.

De Wet Gelijke Behandelingop grond van Handicap of Chronische Ziekte is ingegaan op 1 december 2003. De wet heeft als doel om discriminatie te bestrijden vanwege handicap of chronische zieke en om gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte te bevorderen.
Op grond van deze wet komt onderscheid op basis van handicap of chronische ziekte niet alleen tot uiting in gedrag of bejegening, maar ook in de fysieke omgeving. Ook het niet compenseren van fysieke drempels is discriminatie.
De wet is voorlopig van toepassing op maatschappelijke terreinen: arbeid, beroepsopleiding en openbaar vervoer

Sinds 1 januari 2006 is ‘handicap’ opgenomen in het wetboek van strafrechtals discriminatiegrond. Bedrijven of diensten die -zonder dat daarvoor een goede reden bestaat- niet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap kunnen op grond van dit wetboek strafrechtelijk vervolgd worden. Informatie: www.mensenrechten.nl/beperking/

In artikel 4 van de  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd dat de gemeente mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers voorzieningen moeten bieden om:
-    een huishouden te voeren
-    zich te verplaatsen in en om de woning 
-    zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en aansluiting te kunnen vinden bij (boven)regionale en landelijke vervoerssystemen
-    medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

De Webrichtlijnenzijn regels voor het bouwen van kwalitatief goede websites. De normen van het Waarmerk drempelvrij.nl  zijn opgenomen in de webrichtlijnen 

Nieuwe woningen en hun directe woonomgeving die op een aantal aspecten meer kwaliteit bieden dan wettelijk is voorgeschreven, kunnen het certificaat WoonKeur verkrijgen

Het Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS)is een initiatief van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). Het symbool (logo) is internationaal

Er is geen landelijke wetgeving op het gebied van toegankelijkheid van openbare buitenruimten. Wel zijn er richtlijnen van het CROW. (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek").
CROW 177, Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte en het bijbehorende CROW 201, Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte.  

 
Sociale Media
Volg ons op Facebook Test Bushaltes Driel SGO SGO
Actueel
01-07-2018
Uitleen Struinrolstoel
 
13-06-2018
Privacy verklaring SGO
 
13-06-2018
SGO Nieuwsblad september 2018